Veel gestelde vragen – Logopediegriens.nl – Herkenbosch
Header afbeelding

Veel gestelde vragen

Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het ontwikkelen van spraak ?

Als ouder stimuleert u de taalontwikkeling als uw het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát uw kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoeft u eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat uw kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ‘ja dat is een sssstoel’, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen.
Zo leert uw kind hoe het moet zonder het gevoel te hebben dat wat het zei fout was. Zo blijft het leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen bevordert de ontwikkeling van het klanksysteem. U kunt de woordjes duidelijk benoemen en uw kind kan het proberen na te doen. En voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen is heel goed. Dat gaat bijna vanzelf in alledaagse situaties.

Wanneer moet mijn kind stoppen met de fopspeen?

Langdurig gebruik van fopspenen verhoogt de kans op het ontstaan van scheefstand van tanden en kiezen en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken en articuleren van kinderen veroorzaken.

De beroepsvereniging van logopedisten N.V.L.F. zegt: “Als een kind van 1 jaar nog speent, kijkt een logopedist kritisch naar het gebruik van de fopspeen. Het actief afleren van spenen kan al in de periode dat een kind uit een beker of glas gaat drinken. Rond 9 maanden kun je er al mee beginnen, omdat de zuigbehoefte afneemt. Een fopspeen is dan niet meer nodig. “Als het kind behoefte houdt aan een fopspeen, adviseren wij een matig gebruik, bijvoorbeeld tijdens het slapen gaan”, zegt Marije Greven van de NVLF.

Martine van Gemert Schriks, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde: “Wanneer het gebruik van de fopspeen voor het tweede levensjaar wordt afgeleerd, herstellen problemen als scheefstand en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte zich vaak binnen zes maanden. De meeste kinderen stoppen vanzelf met spenen tussen hun tweede en vierde jaar”.

De overgang van zuigbehoefte naar gewoonte ligt zo rond de 12 maanden. Het is verstandig om te stoppen met de speen voordat het een gewoonte is geworden.

Hoe kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?

Om in contact met een logopedist te komen krijgt u meestal een verwijzing van de huisarts of een specialist. De consultatiebureau arts kan niet rechtstreeks verwijzen, dat gaat via de huisarts.

De voorzieningen in het basispakket van de zorgverkezeraar kunnen jaarlijks veranderen. Of de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door uw zorgverzekering, vindt u terug in de polisvoorwaarden van uw zorgeverzekeraar.

Wat is directe toegankelijkheid tot logopedie of DTL?

Sinds logopedie per 1 augustus 2011 direct toegankelijk is kunnen patiënten zonder verwijsbrief direct naar een logopedist. Er vindt eerst een screening plaats, om vast te stellen of met de behandeling gestart kan worden.

Indien u verzekerd bent bij CZ is DTL niet van toepassing en heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Menzis en Achmea en andere verzekeringen staan DTL onder voorwaarden toe. Het is raadzaam uw polisvoorwaarden hierop zelf na te slaan.

Hoe verloopt de aanmelding via DTL?
U neemt telefonisch of via het aanmeldformulier contact met onze praktijk op, vermeldt dat u een screening wenst op basis van DTL en geeft aan welke zorgverzekeraar u heeft. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Heeft uw logopedist een contract met uw zorgverzekeraar, dan brengt die de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraarin rekening. Heeft hij of zij geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Wat is het PREM (klantervaringsonderzoek)?

PREM wordt gebruikt om te meten hoe patiënten de geleverde zorg en service hebben ervaren.

Het klantervaringsonderzoek meet op uniforme wijze de ervaringen van de patiënt met de door ons verleende zorg. Deze ervaringen bieden nuttige informatie om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Wij benaderen u hiervoor na afronding van de behandeling met het verzoek een vrijblijvende vragenlijst in te vullen.

Als ik niet tevreden ben met een behandeling ?

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. 
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen). Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.
Indien u een klacht heeft dan is het noodzakelijk deze te bespreken met de behandelend logopedist. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten, en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn. Het protocol Patienklachtenrecht is in de praktijk opvraagbaar.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Hierin zijn een aantal zaken geregeld.

  • De patiënt heeft de plicht om de zorgverlener eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn problematiek.
  • De patiënt heeft de plicht de zorgverlener te betalen.
  • De patiënt heeft recht op informatie over zijn medische situatie, of om deze informatie te weigeren.
  • De patiënt moet toestemming verlenen voor de medische behandeling.
  • De patiënt heeft recht op inzage in zijn medische dossier.
  • Het recht op privacy en beroepsgeheim is in deze wet geregeld.
  • De zorgverlener heeft het recht om onredelijke verzoeken van de patiënt te weigeren.
  • De vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen is binnen deze wet geregeld.

 Waar tref ik de betalingsvoorwaarden aan?

Voor de betalingsvoorwaarden kunt u dit document inzien.

 

Tarieven Logopedie

2023

 Betalingsafspraken bij verzuim/zonder afmelding

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Wordt een afspraak niet 24 uur van te voren afgezegd, dan wordt 75% van de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht. Wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak zonder afmelding, wordt 100% van de kosten bij u in rekening gebracht.

Wanneer 3 keer zonder geldige reden een afspraak niet is nagekomen, kan de behandeling worden beëindigd.

De declaraties van de behandelingen worden maandelijks direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Het tarief per zitting is per zorgverzekeraar verschillend en bij uw zorgverzekeraar opvraagbaar. Door het klikken op bovenstaande link 2020 vindt u de meest recente informatie over de tarieven per zorgverzekeraar. Ook in de wachtkamer vindt u de uitebreide betalingsvoorwaarden.

Indien er sprake is van een gescheiden woonsituatie wordt ervan uitgegaan dat de ouders elkaar op de hoogte stellen van de logopedische behandeling.