Onze praktijk – Logopediegriens.nl – Herkenbosch
Header afbeelding

Onze praktijk

Wij zijn logopedisten en dyslexiespecialisten Master Sen en houden ons bezig met de verbetering van de voorwaarden voor communicatie. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van ons werkterrein. Als logopedist en dyslexiespecialist bieden wij in onze praktijk onderzoek, behandeling en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

De praktijk heeft vestigingen in Herkenbosch, Sint Odilienberg en Montfort.

Op deze website treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werkzaam zijn. Wij geven u informatie over de gang van zaken in onze praktijk.

In wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor logopedisch onderzoek of -behandeling. De verwijzer zal voor u dan een verwijsbrief uitschrijven.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig. U kunt via DTL contact met ons opnemen zonder tussenkomst van een verwijzer en een afspraak met ons maken. Het is echter gebruikelijk dat de huisarts van dit consult een kort verslag ontvangt.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw zorgvraag (de reden van de aanmelding). Indien nodig wordt er, in overleg met u, voor extra toelichting contact opgenomen met de verwijzend specialist.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek (intake, anamnese) en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling dat u deze oefeningen thuis herhaalt. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen en psychologen. En we zorgen voor een regelmatig en direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De voorzieningen in het basispakket van de zorgverzekeraar kunnen jaarlijks veranderen. Of de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door uw zorgverzekering, vindt u terug in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.
De tarieven voor logopedie worden jaarlijks wettelijk vastgesteld en hangen voor u zichtbaar op in de wachtkamer of behandelkamer, of zijn bij de behandelend logopedist opvraagbaar.
U kunt er van uitgaan dat deze praktijk jaarlijks een contract met alle zorgverzekeraars afsluit, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.
Indien u een klacht heeft dan is het noodzakelijk deze te bespreken met de behandelend logopedist. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten, en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn. Het protocol Patiëntenklachtenrecht is in de praktijk opvraagbaar.

Signalering risicofactoren huiselijk geweld en kindermishandeling

Onder goede zorg valt ook het signaleren van risicofactoren voor patiënten, zowel fysiek als psychisch. Mochten er volgens de logopedist signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling waarneembaar zijn, dan is de logopedist verplicht om stappen te ondernemen. De logopedist handelt daarbij volgens het in de meldcode opgenomen stappenplan.(Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). Alle professionals in de gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, veiligheid & justitie en maatschappelijke ondersteuning hebben met deze wet te maken.